Regulamin Sklepu (Terms of Service)

Regulamin sklepu internetowego wraz informacją i zgodami w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 3 marca 2020 r.), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 19 września 2019 r.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z dnia 20 grudnia 2019 r.) FRKNTN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu, adres: ul. Nowa 12, 63-900 Rawicz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000969025, o kapitale zakładowym 5.000.00 zł, NIP 6991969052, REGON 52190817 wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakresy świadczonych usług – w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług (w tym drogą elektroniczną) oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy FRKNTN dostępny pod adresem internetowym: frkntn.com, prowadzony jest przez FRKNTN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu, adres: ul. Nowa 12, 63-900 Rawicz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000969025, o kapitale zakładowym 5.000.00 zł, NIP 6991969052, REGON 521908176.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Ilekroć w Regulaminie dane pojęcie zdefiniowane zostało w liczbie pojedynczej, definicja tego pojęcia odnosi się również do liczby mnogiej tego pojęcia.

 

 • 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - FRKNTN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu, adres: ul. Nowa 12, 63-900 Rawicz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000969025, o kapitale zakładowym 5.000.00 zł, NIP 6991969052, REGON 521908176.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym frkntn.com.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży określonego (w tym również ilościowo) Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.).
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Karta Produktu - pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 15. Koszyk – podstrona Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 16. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, obejmująca: Ubrania i Akcesoria, lub Utwór muzyczny będący treścią cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, dostarczany Konsumentowi przez Sprzedawcę na podstawie Umowy, ilekroć mowa o Produkcie w Regulaminie rozumie się przez to równocześnie „towar” w znaczeniu wskazanym w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r.), pojęcia te są używane zamiennie w Regulaminie i mają tożsame znaczenie.
 17. Utwór muzyczny (zamiennie także: „Utwór” lub „Utwory”) – oznacza utwór lub utwory muzyczne i słowno-muzyczne sprzedawane przez Sprzedawcę, których autorami są: Dawid Nowak i/lub Adam Skrzypiec lub inne podmioty, a Sprzedawca posiada do tych utworów autorstwa innych osób prawa pozwalające mu na ich dostarczanie jako treści cyfrowych, Utwory muzyczne przeznaczone są co do zasady do prywatnego użytku polegającego na ich odtwarzaniu, przedmiotem Umowy Sprzedaży w takim wypadku jest prawo do pobrania plików z tym utworem lub utworami za określoną w pieniądzu cenę i ich używania wyłącznie na własny, prywatny użytek. Utwory muzyczne sprzedawane w Sklepie stanowią „treść cyfrową” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, ponadto jest on utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 18. Extended Mix oraz Instrumental Mix oznacza utwór lub utwory muzyczne sprzedawane przez Sprzedawcę (poza zdefiniowanymi w pkt 16 powyżej), których autorami są: Dawid Nowak i/lub Adam Skrzypiec, przeznaczone do użytku polegającego zarówno na ich odtwarzaniu jak i dowolnym dalszym wykorzystaniu w procesie tworzenia innych utworów. Extended Mix oraz Instrumental Mix sprzedawane w Sklepie stanowią „treść cyfrową” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, ponadto stanowią one utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli w jakimkolwiek postanowieniu regulaminu zostanie użyte pojęcie Extended Mix lub Instrumental Mix, będzie ono dotyczyć także drugiego z tych pojęć,
 19. Ubrania – oznacza ubrania wyprodukowane na zlecenie Sprzedawcy, w tym opatrzone jego logiem, będącym znakiem towarowym chronionym przez prawo, zarejestrowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Akcesoria – inne Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę nie będące Utworami muzycznymi lub Ubraniami.
 21. Umowa Sprzedaży (zamiennie także: „Umowa”) - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, a także umowa o dostarczenie treści cyfrowej tj. Utworów muzycznych lub Sampli.

 

 

 • 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Nowa 12, 63-900 Rawicz, Polska.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@frkntn.com.
 3. Nr telefonu Sprzedawcy: +48 530 445 300
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie a także za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem: https://shop.frkntn.com/pages/contact, gdzie obligatoryjne jest wyłącznie podanie adresu poczty elektronicznej Klienta i treści wiadomości do Sprzedawcy.

 

 • 4

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  1. Do pobierania i odtwarzania treści cyfrowych jakie stanowią Utwory muzyczne i Sample sprzedawane i dostarczane w oparciu o Regulamin, nie jest konieczne posiadanie przez Klienta specjalnego oprogramowania lub sprzętu. W ww. celu wystarczające jest posiadanie urządzenia wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do odtwarzania plików MP3 lub WAV.

 

 • 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie oraz składanie Zamówień w Sklepie nie wymaga zakładania Konta. W każdym przypadku, niezależnie od tego czy Klient składa Zamówienie przy użyciu Konta czy też bez niego, do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług). W przypadku płatności przez Klienta za Zamówienie obcą walutą, kwota ta zostanie przewalutowana za pośrednictwem operatora, przez którego płatności dokonuje Klient. Sprzedawca nie ma żadnego wpływu i nie odpowiada w żaden sposób za kurs po jakim dojdzie do przewalutowania kwoty płatności z waluty obcej.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybrany Produkt lub Produkty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za dany okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 • 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 • 7

Zasady składania Zamówienia

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” („Add to cart”,
  2. złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia,
  3. uzupełnić dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu lub Produktów), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. kliknąć przycisk „płacę” („check out”),
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 2. W celu złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadania konta w Sklepie ani zalogowanie się do tego konta. Procedura złożenia zamówienia opisana w ust. powyżej dotyczy zarówno Klientów posiadających konto w Sklepie jak i tych którzy go nie posiadają.

 

 

 • 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa,
 3. Dostawa kurierska,
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatności elektroniczne za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatności współpracujących ze Sprzedawcą w momencie złożenia Zamówienia,
 6. Płatności elektroniczne za pośrednictwem BLIK,
 7. Płatność kartą płatniczą.
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i są widoczne najpóźniej w momencie składania Zamówienia.

 

 

 • 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji a także potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji oraz zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera także elementy, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 3. W przypadku gdy konkretna Umowa Sprzedaży dotyczy dostarczenia Utworów i/lub Sampli potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej zawiera informacją o udzieleniu przez Klienta zgody, o której mowa w ust. 6 poniżej, powodującej utratę uprawnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy oraz § 11 ust. 1 Regulaminu poniżej.
 4. Przedsiębiorca przesyła potwierdzenia o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, w tym potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży Klientowi nie później niż w chwili dostarczenia Produktów objętych Umową Sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, zawiera również treść Regulaminu.
 5. Przez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na dostarczenie mu potwierdzenia zwarcia Umowy Sprzedaży i treści Regulaminu na trwałym nośniku w postaci pliku PDF wysłanego Konsumentowi na jego adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia.
 6. Przez akceptację Regulaminu, Klient (w tym Klient będący Konsumentem), oraz złożenia oświadczenia (zgody), o którym mowa w ust. 8 poniżej, dokonujący zakupu Utworów muzycznych i/lub Sampli, które nie są zapisane na nośniku materialnym wyraża zgodę na ich dostarczenie po dokonaniu zapłaty za zakupione Utwory muzyczne i/lub Sample, przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży o którym mowa w § 11 ust. 1 poniżej.
 7. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta (w tym Klienta będącego Konsumentem), że po akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu odrębnej zgody koniecznej dla zamówienia Sampli i/lub Utworów, w związku z treścią ust. 6 powyżej, traci on prawo (wskazane w § 11 ust. 1 poniżej) do odstąpienia od Umowy Sprzedaży obejmującej dostarczenie Utworów muzycznych i/lub Sampli.
 8. Dodatkowo, celem zachowania transparentności procedury opisanej w ust. 3 do 7 powyżej, celem zakupienia jakiekolwiek Utworu muzycznego lub Sampla oferowanego w Sklepie, konieczne będzie uprzednie udzielenie zgody o której mowa w ust. 6 powyżej oraz potwierdzenie przyjęcia do wiadomości treści ust. 7 powyżej tzn faktu utraty prawa do odstąpienia od umowy. Ww. potwierdzenia będą wykonalne poprzez zaznaczenie interaktywnych pól na karcie Produktu będącego Samplem lub Utworem.
 9. Potwierdzenie złożenia ww. zgód przez Klienta (Konsumenta) będzie niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży Sampli i/lub Utworów i będzie przekazywane Klientowi na podany przez niego adres mailowy zgodnie z treścią ust. 3 i 4 powyżej.
 10. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 12. Sprzedawca realizuje dostawę w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zapłaty za Zamówienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, poza jej obszarem dostawa jest realizowana w terminie 30 dni od dnia uiszczenia zapłaty.
 13. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 14. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania płatności na rachunku bankowego Sprzedawcy.
 15. Dostawa Produktów odbywa się na obszarze całego świata z wyjątkiem terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi.
 16. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 17. Postanowienia powyższych ustępów dotyczą dostawy Produktów którymi są: Ubrania i Akcesoria. W przypadku dostarczenia Utworów muzycznych, do spełnienia świadczenia Sprzedawcy dojdzie niezwłocznie po otrzymaniu przez niego zapłaty za zakup Utworów muzycznych poprzez udostępnienie Klientowi danych umożliwiających pobranie zakupionych utworów muzycznych lub w inny sposób określony najpóźniej w momencie składania Zamówienia w Sklepie.

 

 • 10

Zezwolenie na publiczne odtwarzanie i zastrzeżenia praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy

 

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że:
 2. a) Utwory muzyczne, których autorami są Dawid Nowak i/lub Adam Skrzypiec lub inne podmioty, a Sprzedawca posiada do tych utworów autorstwa innych osób prawa pozwalające mu na ich sprzedaż, przeznaczone co do zasady do prywatnego użytku polegającego na ich odtwarzaniu, a w wyniku ich zakupu Sprzedawca ani twórcy nie udzielają licencji na te utwory na żadnym polu eksploatacji ani nie przenoszą żadnych praw (tak autorskich jak i majątkowych) do tych utworów, a zakup Utworów upoważnia Klienta wyłącznie do korzystania z utworów na własny osobisty użytek.
 1. Sprzedawca niniejszym udziela w regulaminie zgody na publiczne odtwarzanie ww. utworów wskazując, że wykorzystywanie Utworów na imprezach/wydarzeniach masowych jest dopuszczalne z tym, że osoba odtwarzająca utwór na imprezie/wydarzeniu masowym zobowiązana jest zgodnie z prawem wykazać go w organie zbiorowego zarządzania w wykazie odtwarzanych utworów.
 2. Logo (znak słowno-graficzny): „FRKNTN” jest znakiem towarowym objętym prawem ochronnym uzyskanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzonym wydaniem przez ten urząd świadectwa ochronnego dla ww. znaku towarowego.
  1. Równocześnie na podstawie regulaminu, co do utworów Instrumental Mix oraz Extended Mix, których autorami są Dawid Nowak i/lub Adam Skrzypiec, ich autorzy w przypadku zakupu tych utworów w Sklepie:
 3. udzielają licencji niewyłącznej do korzystania z tych utworów na poniższych polach eksploatacji obejmujących:

    - modyfikację utworu w dowolny sposób w tym celem tworzenia innych utworów w szczególności poprzez ich łączenie z innymi dźwiękami, ścieżkami muzycznymi czy utworami muzycznymi a także słowami,, obrazami lub innymi utworami (również innymi niż muzyczne), w wyniku czego mogą powstać inne utwory w tym utwory zależne,

    - odtwarzania (w tym publicznego) utworów powstałych z wykorzystaniem ww. utworów, których dotyczy niniejsza licencja (o których mowa w zdaniu powyżej) lub powstałych na ich podstawie utworów zależnych – w tym w celach komercyjnych – w sposób określony w ust. 1 lit. b) powyżej

    - utrwalanie i zwielokrotnianie nowych utworów powstałych z użyciem Extended Mix lub Instrumental Mix pomocy wszelkich technologii i nośników - w tym w celach komercyjnych,

    - tworzenie utworów zależnych z wykorzystaniem utworów na które Sprzedawca udziela licencji a także ich utrwalanie i zwielokrotnianie przy pomocy wszelkich technologii i nośników - w tym w celach komercyjnych,

 1. b) oświadczają, że wynagrodzenie określone w Umowie z klientem obejmujące dostawę treści cyfrowej zawierającej Instrumental Mix i/lub Extended Mix jest jedyną opłatą za to świadczenie oraz za wyżej opisaną i udzieloną licencję (na wszystkich wyżej wskazanych polach eksploatacji) i nie roszczą sobie żadnego dalszego wynagrodzenia z tego tytułu od Klienta,
 2. c) zrzekają się ewentualnego dalszego wynagrodzenia za ewentualne utwory zależne jakie mogą zostać wykreowane przez Klienta na podstawie Instrumental Mix lub Extended Mix, jak również zrzekają się ewentualnych swoich roszczeń co do Klienta z tym związanych i oświadczają, że wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b) powyżej stanowi również wynagrodzenie za ewentualne utwory zależne jakie mogą zostać wykreowane przez Klienta na podstawie Instrumental Mix.
 1. W ramach udzielonej wyżej licencji nabywca Extended Mix lub Instrumental Mix (Klient) nie jest uprawniony do:
  1. udzielania dalszej licencji,
  2. jakiegokolwiek odtwarzania, udostępniania, reprodukowania, kopiowania i zwielokrotniania ww. utworów (tj. Extended Mix lub Instrumental Mix) w ich niezmienionym i oryginalnym kształcie, w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii.

 

 

 • 11

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny – uprawnienie to jest zupełnie odrębne i niezależne od uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży związanego z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży, które to uprawnienie wynika z art. 43e ustawy oraz zostało wskazane w § 12 ust. 22 Regulaminu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r.), jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi Kosztami.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 13. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 15. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami ust. 1 i następne niniejszego paragrafu.
 17. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 18. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:
 19. a) obejmujących dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośnikach cyfrowych – Umów Sprzedaży Utworów Muzycznych i/lub Sampli, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca dostarczył ww. treści cyfrowe przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Utworów Muzycznych i/lub Sampli (o którym mowa w ust. 1 powyżej) wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
 20. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 21. c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 22. d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 23. e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 24. f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 25. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
 26. h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 27. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 28. j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 29. k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 30. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 31. m) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta

 

 

 

 

 • 12

Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem za zgodność Produktów z Umową – dotyczy Ubrań i Akcesoriów – procedura reklamacyjna.

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z Umową Sprzedawcy Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi określone w ustawie w szczególności w sposób wskazany art. 43a do art. 43e ustawy. Zgodnie z treścią art. 8 pkt 5 ustawy, Sprzedawca informuje, że w razie braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym paragrafie zgodnie z treścią art. 43a do art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r.).
 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi przewidzianą w Kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 Regulaminu adresy Sprzedawcy. Celem zgłoszenie reklamacji Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady (tj. na czym polega niezgodność towaru z umową), okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego otrzymania uważa się, że reklamacja Klienta została uznana przez Sprzedawcę.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 9. Uprawnienia zawarte w niniejszym paragrafie nie znajdują zastosowania do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – w szczególności jako nośnik Utworów Muzycznych.
 10. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
  1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1)   nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)    występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 11 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z Umową.
 3. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 4. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 10. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 11. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową zgodnie z treścią ust. 18 powyżej oraz art. 43d ust. 2 ustawy,
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową zgodnie z treścią ust. 20 i 21 powyżej oraz art. 43d ust. 4 i 5 ustawy,
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową,
 • brak zgodności towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 17 do 22 powyżej oraz w art. 43d ustawy,
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
  1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową.
  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
  3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z Umową jest istotny.
  4. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową.
  5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 • 13

Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem za zgodność Produktów z Umową – dotyczy Utworów Muzycznych i Sampli

 

 

 1. Niniejszy paragraf reguluje odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów za zgodność z umową świadczenia polegającego na sprzedaży przez Sprzedawcę treści cyfrowej jaką stanowią Utwory muzyczne oraz Sample. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa i Utworze muzycznym lub Utworach muzycznych (lub Utworze) rozumie się przez to na potrzeby tego paragrafu również Sample.
 2. Do określenia odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Utworu muzycznego z Umową odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia 12 powyżej, w tym zwłaszcza w zakresie uprawnień Konsumenta w wypadku niezgodności Utworów muzycznych z Umową i procedury reklamacyjnej – w szczególności zawarte w § 12 ust. 22 powyżej – z zachowaniem odmienności wynikających z natury Utworów muzycznych i z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność Utworu muzycznego z Umową Sprzedaży została szczegółowo uregulowana w Konsumentowi w art. 43a do art. 43e
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do nośników, na których znajdują się Utwory Muzyczne.
 5. Do Umowy, na mocy której Sprzedawca jest dostarcza Utwory muzyczne oraz inne Produkty, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie w zakresie dotyczącym sprzedaży Utworów muzycznych.
 6. Utwory muzyczne uważa się za dostarczone w chwili, gdy zostały udostępnione Konsumentowi lub dostarczono mu środek (np.) kod dostępu pozwalający mu na uzyskanie dostępu do Utworu muzycznego lub jego pobranie.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Utworów muzycznych, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Utworów niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy.
 8. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Utworu muzycznego, jeżeli:

1) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Utworu muzycznego lub,

2) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 1. Utwory muzyczne są zgodne z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności ich:
 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 1. Ponadto Utwory muzyczne, aby mogły zostać uznane za zgodne z Umową, muszą:
 • nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju – tzn. do ich pobrania i odtwarzania na przeznaczonych do tego urządzeniach przy użyciu przeznaczonego do tego oprogramowania, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Utworu muzycznego jako treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy
 • być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
 1. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Utworów muzycznych z Umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając charakter Utworów muzycznych jako treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter Umowy.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Utworów muzycznych, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Utworów muzycznych z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili ich dostarczenia, istniał w chwili ich dostarczenia.
 3. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej z umową określonego w ust. 11 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub w zakresie uregulowanym w ust. 10 powyżej który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 5. Domniemania określone w ust. 11 i 13 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
 • środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy.
 • Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Utworu muzycznego z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 

 • 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

 • 15

Dane osobowe w Sklepie

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”, a szczególnie na podstawie art. 6 i art. 13 RODO.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu związanym z korzystaniem przez Pana/Panią ze Sklepu, tj. celem umożliwienia Panu/Pani zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Produktów, w tym dostawę Ubrań i Akcesoriów na wskazany przez Pana/Panią w zamówieniu adres i dostarczenie Utworów muzycznych w sposób przewidziany w § 9 ust. 12
 4. Pana/Pani dane osobowe (określone w ust. 5 poniżej) mogą być przetwarzane przez Administratora lub Sprzedawcę w innym celu niż wskazany w ust. 3 powyżej, w przypadku udzielenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na przetwarzanie tych danych w innym celu, określonym wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane objęte przetwarzaniem:

1)         Pana/Pani imię i nazwisko,

2)         Pana/Pani numer telefonu,

3)         adres e-mail,

4)         adres dostawy zamówienia,

4)         nr zamówienia.

 1. Podstawą prawną przetwarzania jest:
  1. 6 ust 1 lit b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. 6 ust. 1 lit. a) RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w Polityce Prywatności.
  3. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną i wobec których podanie im danych osobowych jest konieczne dla realizacji Umowy:
 2. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 5 powyżej jest niezbędne do zawarcia Umowy, brak ich podania uniemożliwi zawarcie Umowy.
 3. Znajdujące się na stronie odnośniki do social media Instagram oraz Facebook, stron Sprzedawcy lub Administratora wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty administrujące te strony. Administrator nie przetwarza danych zbieranych przez te wtyczki.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do podmiotów z krajów trzecich – z wyjątkiem podmiotów z krajów trzecich które spełniają warunki tzw. tarczy prywatności, w tym między innymi aplikacji Google Analytics służącej do śledzenie ruchu na portalu. Administrator oświadcza, że przetwarza dane zbierane przez aplikację Google Analytics jedynie dla celów statystycznych.
 5. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 6. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: adekwatności (proporcjonalności) oraz rzetelności i celowości.
 7. Przysługuje Panu/Pani możliwość prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora.
 8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych witryn internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. Dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez czas niezbędny do realizacji Zamówienia aż do upływu czasu niezbędnego do skorzystania z uprawnień reklamacyjnych i rozpatrzenia reklamacji w terminach wynikających z przepisów prawa oraz par. 6 ust. 1 Regulaminu.
 10. Przysługują Panu/Pani prawa do:
  1. żądania od Administratora danych dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  2. żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. żądania od Administratora danych usunięcia (prawo do zapomnienia) lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- cofnie Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 1. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
 2. e) żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.
 3. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 • 16

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załączniki